Imák

Keresztvetés

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

KATOLIKUS KÖSZÖNÉS

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mindörökké! Ámen.

Miatyánk

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod;
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek;
és ne vigy’ minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól!
(Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség
mindörökké.) Ámen.

Apostoli Hitvallás (Hiszekegy)

HISZEK EGY ISTENBEN,
mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében,
és Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban;
aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától;
szenvedett Poncius Pilátus alatt;
megfeszítették, meghalt és eltemették.
Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül;
fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján;
onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben.
Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat;
a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát;
a test feltámadását és az örök életet. Ámen.

 

A Niceai Hitvallás (Hiszekegy-hosszabb változat)

 

HISZEK AZ EGY ISTENBEN, mindenható Atyában,
mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak Teremtőjében.
Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában,
aki az Atyától született az idő kezdete előtt. 
Isten az Istentől, világosság a világosságtól,
valóságos Isten a valóságos Istentől.
Született, de nem teremtmény,
az Atyával egylényegű és minden általa lett.
Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből.
Megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz Máriától
és emberré lett.
Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, 
kínhalált szenvedett és eltemették.
Harmadnapra föltámadott az Írások szerint,
fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján,
de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat
és országának nem lesz vége.
Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben,
aki az Atyától és a Fiútól származik,
akit éppúgy imádunk és dicsőítünk,
mint az Atyát és a Fiút,
Ő szólt a próféták szavával.
Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban.
Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára.
Várom a holtak föltámadását
és az eljövendő örök életet. Ámen. 

Üdvözlégy Mária

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes,

az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között,

és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.

Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja,

 imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen. 

A Szentháromság dicsőítése 

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

REGGELI IMA

 

Szívem első gondolata

Hozzád száll fel Istenem!

Te őriztél meg az éjjel,

Maradj ma is énvelem!

Téged áldlak és imádlak,

Mint szerető gyermeked,

Szívem csakis azt akarja,

Ami kedves Teneked!

Édes Jézus add kegyelmed,

Őrizz engem szüntelen,

Hogy egész nap Veled éljek,

Tiszta szívvel, bűntelen!

Szűz Mária, Jézus anyja,

Te mindnyájunk anyja vagy,

Oltalmazz meg minden bajtól,

Kísértésben el ne hagyj! Ámen.

 

Esti ima

Ó, édes Istenem!

Hálát rebeg lelkem,

Hogy egész napon át,

Úgy szerettél engem.

Bánom sok vétkemet,

Szent Fiadnak vére,

Mossa meg kegyesen

szívemet fehérre!

Virrasszon felettem

Gondviselő szemed,

Kérlek, óvd az éjjel

Testemet, lelkemet.

Szűzanyám és Őrangyalom,

Legyetek énvelem,

Ha ti rám vigyáztok,

Nyugodt lesz éjjelem. Ámen.

 

Az Úr angyala

Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát és Ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát.

     Üdvözlégy…

Íme, az Úrnak szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint!

   Üdvözlégy…

És az Ige testté lőn és miköztünk lakozék.

   Üdvözlégy…

Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja!

Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!

Kérünk, Téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által, Szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az Ő kínszenvedése és keresztje által, a föltámadás dicsőségébe vitessünk! A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.